Rychlý kontakt
Ochrana soukromí

Ochrana soukromí

Vážení zákazníci,

z platné právní úpravy zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jakož i z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti k 25. květnu 2018, pro nás vyplývá řada povinností týkajících se ochrany Vašich osobních údajů. Věřte, že na jejich plnění klademe maximální důraz a již nyní, v předstihu Vám přinášíme následující nejdůležitější informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

1. Jaké údaje zpracováváme?

Ve vašem případě zpracovává Volvo Car Czech Republic s.r.o. (dále též jen „Volvo“) následující osobní údaje uvedené ve formuláři souhlasu se zpracováním osobních údajů:

 • jméno a příjmení,
 • telefonní a e-mailové spojení,
 • název firmy, IČ a DIČ,
 • adresa,
 • aktuální dealer dle Vaší volby, pokud jste již zákazníkem Volvo, či jste si zvolil dealera.

a dále též o údaje o zboží a službách, které jste objednali u dealerů Volvo, včetně servisní historie, Vašich požadavků na služby, podnětů, žádostí o zkušební jízdy a Vaší účasti na předváděcích akcích značky Volvo.

2. Na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Poskytnutí Vašich osobních údajů Volvo je dobrovolné, Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, a to pro účely zajištění Vaší informovanosti o nabídce zboží a služeb značky Volvo.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu pěti let od poskytnutí Vašeho souhlasu. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat písemně, či e-mailem zaslaným na naši adresu.

3. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme?

Vaše osobní údaje předáváme pouze subjektům zajišťujícím pro Volvo podpůrné činnosti – rozesílání informací, a to pouze pro účel rozesílání informačních textů a nabídek, které probíhá vždy na základě naší žádosti. Subjekty zajišťující výše uvedené činnosti Volvo průběžně mění a doplňuje, vzhledem k těmto aktualizacím a změnám jsme připraveni Vám k Vašemu písemnému, či e-mailovému dotazu sdělit aktuální seznam takovýchto subjektů.

Žádným dalším osobám Vaše osobní údaje nezpřístupňujeme.

4. Vaše práva dle platné právní úpravy

Rádi bychom Vás též informovali, že dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k Vašim osobním údajům, které Volvo zpracovává,
 • právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, nepřesné, či neúplné,
 • právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
 • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,
 • máte též právo na přenositelnost údajů, které jste Volvu poskytl a které Volvo automatizovaně zpracovává na základě Vašeho souhlasu, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
 • kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese: Volvo Car Czech Republic s.r.o., Průhonice, V Oblouku č.p. 731, PSČ 25243, či e-mailem na adrese czinfo@volvocars.com

Zásady ochrany osobních údajů zákazníků skupiny Volvo Car Group

Rozsah a účel

Tyto zásady se vztahují na zpracovávání osobních údajů zákazníků ve skupině Volvo Car Group (dále jen „Volvo Cars“ nebo „my“). Účelem těchto zásad je poskytnout našim současným, bývalým i potenciálním zákazníkům (souhrnně dále jen „zákazníci“ nebo „vy“) obecné vysvětlení ohledně níže uvedených skutečností:

 • okolnosti, za nichž shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje;
 • kategorie osobních údajů, které shromažďujeme;
 • důvody, proč osobní údaje shromažďujeme;
 • způsob, jakým osobní údaje zpracováváme;
 • rozdělení odpovědností v rámci zpracovávání osobních údajů mezi jednotlivé společnosti ve skupině Volvo Cars; a
 • kontaktní údaje pro účely žádostí o opravu osobních údajů nebo o přístup subjektu údajů k osobním údajům.

Principy zpracovávání osobních údajů

Zpracování vašich osobních údajů je důležitou součástí procesu, v jehož rámci vám poskytujeme své produkty a služby. Ceníme si vaši důvěry, kterou v nás vkládáte při poskytování vašich osobních údajů, a ochranu vašich osobních údajů považujeme za podstatnou součást našich služeb. Za účelem zajištění ochrany vašich osobních údajů při současném zvyšování hodnoty pro zákazníky, jakož i zajištění vyšší kvality a bezpečnosti samotné jízdy dodržujeme následujících pět obecných principů:

Svoboda volby

Vaše osobní údaje patří vám. Usilujeme o to, abychom o vašem soukromí nerozhodovali jen na základě našich předpokladů ohledně vašich preferencí; chceme vám nabídnout služby, které vám umožní rozhodnout se, zda s námi budete své osobní údaje sdílet.

Vyváženost zájmů

Je-li zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro naplnění oprávněného zájmu a převažuje-li tento zájem nad potřebou chránit vaše soukromí, můžeme některé osobní údaje zpracovat i bez vašeho výslovného souhlasu. Další informace naleznete níže v části „Souhlas“. V případech, kdy jsou vaše osobní údaje zpracovávány z důvodu veřejného zájmu, posoudíme existenci takového zájmu na základě potenciálních výhod pro naše zákazníky (včetně jejich bezpečí) a pro širší veřejnost.

Přiměřenost

Skupina Volvo Cars usiluje o to, aby zpracovávala osobní údaje zákazníků pouze v nezbytném a relevantním rozsahu, který nepřekračuje účel, pro nějž byly shromážděny. Naším cílem je anonymizovat vaše osobní údaje všude tam, kde lze požadovanou funkci či službu realizovat na základě anonymních dat. V případě, že anonymizované nebo neosobní údaje zkombinujeme s vašimi osobními údaji, budou výsledné údaje zpracovávány jako osobní údaje po celou dobu, po níž jsou takto zkombinována.

Transparentnost a zabezpečení

Zásadou skupiny Volvo Cars je transparentnost ohledně kategorií údajů, které zpracovává, a účelů jejich zpracování. Ochrana vašich důležitých osobních údajů je jednou z hlavních hodnot skupiny Volvo Cars. Skupina Volvo Cars poskytne zákazníkům na vyžádání další informace ohledně zpracovávání a zajišťování ochrany osobních údajů zákazníků.

Soulad s právními předpisy

Zásadou skupiny Volvo Cars je dodržovat všechny příslušné zákony, pravidla a směrnice upravující ochranu osobních údajů a soukromí ve všech zemích, kde působí. V případě potřeby upravíme proces zpracovávání osobních údajů popsaný v těchto zásadách tak, abychom jej uvedli do souladu s právními předpisy.

Užitečné pojmy

Níže uvedené pojmy mají v těchto zásadách stejný význam, jaký stanoví Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů:

 • „Správce údajů“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými osobami určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů;
 • „Zpracovatel údajů“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce;
 • „Osobní údaje“ jsou jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;
 • „Zpracování“ je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, záznam, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;
 • „Zvláštní kategorie osobních údajů“ znamená osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Skupina Volvo Cars dále definuje:
 • „Citlivé osobní údaje“ jsou osobní údaje, jejichž zpřístupnění by mohlo subjektu údajů způsobit újmu nebo konkrétní obavy. Příkladem takových údajů jsou: zvláštní kategorie osobních údajů (jak je tento pojem definován výše), čísla kreditních karet a další informace finanční povahy týkající se subjektu údajů, osobní identifikační čísla a lokalizační údaje.

Shromažďování údajů

Informace o sobě nebo o svém vozidle nám můžete poskytnout při využívání služeb Volvo Cars uvnitř vozidla či mimo ně nebo při jakémkoli jiném kontaktu se skupinou Volvo Cars, například prostřednictvím našich webových stránek či zákaznických center (v této souvislosti bychom vás chtěli upozornit na to, že telefonické hovory mohou být nahrávány za účelem zvyšování kvality služeb). Kromě toho můžeme tyto údaje získat od našich autorizovaných prodejců a servisních center či jiných třetích stran. Tyto údaje („osobní údaje poskytnuté zákazníkem“) mohou zahrnovat:

 • vaše kontaktní údaje (jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.);
 • demografické údaje (věk, rodinný stav, struktura domácnosti apod.);
 • informace o vozidle (identifikační číslo vozidla – VIN, model, datum zakoupení, servisní záznamy apod.);
 • lokalizační údaje vygenerované v rámci vaší činnosti (navigace, vyhledávací dotazy, sdílení polohy apod.); a
 • údaje související s vašimi nákupy našich produktů a služeb a s jejich používáním (zákaznické předvolby a nastavení, historie nákupů, Volvo ID, apod.).

Váš vůz rovněž automaticky shromažďuje údaje o vozidle a jeho okolí, které jsou primárně technické povahy a nesouvisí přímo s vaší osobou. Tyto údaje („údaje zaznamenávané vozidlem“) jsou obvykle propojeny s identifikačním číslem vozidla (VIN) a lze je k vám tedy zpětně přiřadit. Údaje zaznamenávané vozidlem mohou zahrnovat:

 • bezpečnostní informace (zda byly aktivovány airbagy nebo napínače pásů, zda jsou zamknuty či otevřeny dveře a okna apod.);
 • funkční stav systému (motoru, akcelerátoru, řízení a brzd apod.);
 • údaje o jízdě (rychlost vozidla, použití brzdového a plynového pedálu, pohyb volantu apod.);
 • lokalizační údaje (poloha vozidla v případě nehody apod.); a
 • údaje o okolí (venkovní teplota, snímky apod.).

Informace o některých údajích zaznamenávaných vozidlem najdete také v uživatelské příručce. Otázce, zda a kdy shromažďovat a zpracovávat citlivé osobní údaje, věnujeme zvláštní pozornost a zavádíme přitom další opatření dle požadavků příslušných právních předpisů. Pro vyloučení pochybností rovněž uvádíme, že příslušné právní předpisy mohou vyžadovat, aby se i další druhy údajů zpracovávaly jako citlivé osobní údaje.

Upozornění

V případech, kdy je to přiměřeně možné nebo vyžadováno příslušnými právními předpisy, vám při shromažďování či zaznamenávání vašich osobních údajů poskytneme konkrétní informace (i) o účelech zpracování vašich osobních údajů, (ii) o totožnosti správce údajů, (iii) o totožnosti všech třetích stran, jimž by údaje mohly být předány, a (iv) další informace, které mohou být nezbytné pro zajištění ochrany vašich práv. Výše uvedené informace mohou být poskytnuty například při koupi vozu v informačně-zábavním systému vozidla, v mobilních aplikacích vyvinutých skupinou Volvo Cars, na webových stránkách www.volvocars.com/cz nebo jiným způsobem uvedeny ve smlouvě, kterou s Volvo Cars uzavíráte.

Souhlas

V případech, kdy je to přiměřeně možné nebo vyžadováno příslušnými právními předpisy, si před získáním nebo použitím vašich osobních údajů vyžádáme váš souhlas. Žádost o váš souhlas bude jasně formulována a poskytne vám přiměřený základ pro rozhodování. Váš souhlas nebudeme předpokládat, nýbrž vždy zajistíme, aby vaše vůle souhlas poskytnout byla jasně vyjádřena. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat například ukončením používání určité služby nebo kontaktováním skupiny Volvo Cars na adrese uvedené níže v části „Informace a přístup“.

Shromažďování a zpracování osobních údajů bez souhlasu

Shromažďování a použití údajů zaznamenávaných vozidlem může být nezbytné pro (i) techniky, kteří diagnostikují a odstraňují nedostatky na vozidlech v rámci servisu a údržby vozidel; (ii) vývoj produktů Volvo Cars, například zlepšování kvality vozidel a jejich bezpečnostních funkcí; (iii) správu záručních závazků skupiny Volvo Cars; a (iv) plnění zákonných požadavků. Při shromažďování a používání údajů zaznamenávaných vozidlem pro tyto účely a pro jiné obdobné oprávněné zájmy sledované skupinou Volvo Cars nebudeme obecně žádat o váš souhlas, pokud to nebude nezbytné vzhledem k charakteru individuálního případu nebo pokud to nebudou požadovat příslušné právní předpisy.

Rozdělení odpovědnosti v rámci zpracovávání osobních údajů

Volvo Car Corporation (švédská právnická osoba s registračním číslem 556074-3089) je odpovědná za výzkum a vývoj nových a stávajících modelů vozidel a dále za zajištění určitých služeb nabízených zákazníkům v globálním měřítku. Volvo Car Corporation je rovněž odpovědná za monitorování kvality vozidel a jakékoli případné stažení vozidel z trhu z důvodu bezpečnosti. Každá národní prodejní společnost ze skupiny Volvo Cars je obecně odpovědná za marketing, prodej a řízení vztahů se zákazníky a za specifické služby nabízené na konkrétním trhu. Na trzích, kde Volvo Cars nemá národní prodejní společnost, nese stejnou odpovědnost jako národní prodejní společnost dovozce. Skupina Volvo Cars ve svých smlouvách s autorizovanými prodejci a servisními centry prosazuje přísná pravidla týkající se ochrany osobních údajů. Chtěli bychom vás však upozornit, že Volvo Cars a její externí autorizovaní prodejci a servisní centra jsou samostatné právní subjekty a že obecně neneseme žádnou odpovědnost za případné porušení příslušných právních předpisů z jejich strany. V případě, že máte jakékoli dotazy ohledně použití vašich osobních údajů ze strany prodejce či servisního centra, kontaktujte prosím přímo příslušného prodejce nebo servisní centrum.

Aplikace třetích stran

Některé aplikace a jiné služby spojené s vozidlem, k nimž máte přístup, mohou být poskytovány třetí stranou, která může požadovat například přenos lokalizačních údajů a dalších údajů zaznamenávaných vozidlem do systému třetí strany. Skupina Volvo Cars nenese odpovědnost za shromažďování a použití osobních údajů v aplikacích nebo službách třetích stran a doporučuje vám, abyste se před použitím takových aplikací a služeb důkladně seznámili s příslušnými podmínkami a ustanoveními (jakož i se všemi souvisejícími prohlášeními o ochraně osobních údajů). V případě dotazů ohledně použití vašich osobních údajů konkrétní třetí stranou se obraťte přímo na tuto třetí stranu.

Použití údajů

Osobní údaje, které o vás a o vašem vozidle shromažďuje skupina Volvo Cars, budou použity k následujícím účelům:

 • poskytování našich produktů a služeb, včetně ověřování vašeho nároku na určité nákupy a služby, a také pro účely poskytování vylepšených nabídek a uživatelského prostředí;
 • informování o aktualizacích a změnách našich produktů a služeb a dále zejména o změnách našich smluvních podmínek a zásad;
 • poskytování informací o nových produktech, službách a akcích;
 • poskytování technické podpory a služeb k vozidlům (záruční služby, informace o stažení z trhu apod.);
 • pro účely vývoje produktů, například ke zlepšování výkonových parametrů, kvality a bezpečnosti vozidel;
 • vyhodnocování a zlepšování našich nabízených služeb a komunikace se zákazníky;
 • pro účely zajištění souladu s právními předpisy nebo požadavky ze strany orgánů veřejné moci;
 • poskytování informací o našich produktech a službách, o něž byste mohli mít zájem;
 • pro účely provádění průzkumů trhu; a
 • pro účely provádění analýz a profilů chování zákazníků (včetně online i sociálních) námi nebo námi vybranými dodavateli.

U většiny forem zpracování máte možnost odmítnout používání vašich osobních údajů z naší strany tím, že aktualizujete své předvolby, ukončíte používání určité služby, odvoláte svůj souhlas se zpracováním oznámením zaslaným skupině Volvo Cars na adresu uvedenou níže v části „Informace a přístup“ nebo jiným postupem podle našich pokynů. Obecně však platí, že nestanoví-li příslušné právní předpisy jinak, nemůžete zpracování svých osobních údajů odmítnout v níže uvedených případech:

 • v souvislosti s některými úkony shromažďování a dalšího zpracování údajů zaznamenávaných vaším vozidlem, které se týkají bezpečnosti, kvality a zlepšování produktů;
 • pokud jej provádíme za účelem zasílání oznámení o důležitých skutečnostech, jako jsou změny v našich smluvních podmínkách a zásadách nebo stažení produktů z trhu; a
 • pokud jej provádíme za účelem zajištění splnění zákonných požadavků.

Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto zásadách nebo účelů, o nichž jste byli informováni jiným způsobem. To znamená, že jakmile nám udělíte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, budeme vaše údaje uchovávat v souladu s vaším souhlasem a/nebo až do doby, dokud svůj souhlas neodvoláte. I v případě odvolání vašeho souhlasu však můžeme některé vaše osobní údaje uchovávat po dobu nezbytnou ke splnění našich zákonných povinností a pro účely naší obhajoby v případných právních sporech. Pokud jsme váš souhlas se zpracováním nezískali, budou data uchována jen po dobu, kterou připouští platné právní předpisy.

Kvalita dat

Při zpracovávání vašich osobních údajů usilujeme o zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti. Nepřesné či neúplné osobní údaje se budeme snažit vymazat nebo opravit. Další informace o vašem právu na zajištění přesnosti vašich osobních údajů, které máme k dispozici, najdete níže v části „Informace a přístup“.

Informace a přístup

Jak je uvedeno výše v části „Oznámení“, při shromažďování nebo registraci vašich osobních údajů vám můžeme poskytnout specifické informace o jejich zpracování z naší strany. Jednou za rok máte právo bezplatně si vyžádat a obdržet informace o tom, (i) jaké osobní údaje v souvislosti s vámi zpracováváme, (ii) kde jsou tyto osobní údaje shromažďovány, (iii) k jakému účelu jsou zpracovávány a (iv) s kterými příjemci nebo kategoriemi příjemců jsou sdíleny. Žádost o tyto informace musí být předložena písemně s vaším vlastnoručním podpisem a musí obsahovat vaše jméno, adresu a pokud možno také e-mailovou adresu. Kromě toho máte právo požadovat, abychom opravili, zablokovali nebo smazali jakékoli nesprávné údaje, které s vámi souvisejí. Žádosti zasílejte na adresu subjektu uvedeného na konci tohoto dokumentu. Vaše žádosti budou neprodleně a řádně zpracovány. Žádosti o smazání osobních údajů budou podléhat příslušným zákonným požadavkům. V případech, kdy příslušné právní předpisy stanoví za vyřízení takové žádosti poplatek, může skupina Volvo Cars tento poplatek účtovat. Kromě výše uvedeného můžete mít po přihlášení ke svému účtu na zákaznickém portálu Volvo Cars nebo k podobné službě nabízené na vašem konkrétním trhu přístup k přehledu některých osobních údajů poskytnutých zákazníkem skupině Volvo Cars a můžete zde své informace opravit nebo aktualizovat.

Zabezpečení

Skupina Volvo Cars usiluje o zavedení vhodných technických a organizačních opatření zaměřených na ochranu vašich osobních údajů před neúmyslným nebo nezákonným zničením, neúmyslnou ztrátou či změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a jakýmikoli dalšími nezákonnými formami zpracování. Naším cílem je zaručit takovou úroveň zabezpečení a přijmout taková opatření na ochranu vašich osobních údajů, jež budou odpovídat rizikům daným povahou a použitím vašich osobních údajů.

Zpřístupnění údajů třetím stranám

Skupina Volvo Cars může vaše osobní údaje sdílet:

 • mezi jednotlivými subjekty v rámci skupiny Volvo Cars;
 • s autorizovanými prodejci a servisními centry Volvo Cars za účelem distribuce nabídek produktů a služeb a jiné komunikace s vámi;
 • s dalšími obchodními partnery za účelem distribuce nabídek produktů a služeb a další komunikace s vámi nebo pro účely výzkumu a vývoje;
 • v souvislosti s prodejem nebo převodem některého subjektu ze skupiny Volvo Cars nebo jeho majetku;
 • v případech vyžadovaných zákonem, například v souvislosti s dotazy ze strany státní správy, se soudními spory nebo jinými řízeními či požadavky; a
 • jestliže jsme v dobré víře přesvědčeni, že je poskytnutí vašich údajů nezbytné v zájmu ochrany našich práv, například při vyšetřování možného porušení našich podmínek nebo při zjišťování, prevenci či odhalování podvodů a jiných bezpečnostních incidentů.

Obecně platí, že subjekt ze skupiny Volvo Cars, který je správcem vašich osobních údajů, poskytne tyto údaje třetí straně pouze tehdy, pokud jste k tomu udělili svůj souhlas. V níže uvedených případech však můžeme vaše osobní údaje sdílet i bez vašeho souhlasu, ledaže bychom váš souhlas považovali v jednotlivém konkrétním případě za nezbytný nebo by váš souhlas byl vyžadován ze zákona:

 • v případech, kdy je poskytnutí údajů vyžadováno právními předpisy; a
 • v případech, kdy je poskytnutí údajů nezbytné za účelem oprávněného zájmu skupiny Volvo Cars (např. za účelem ochrany našich práv, jak je uvedeno výše).

Zpracování dat z našeho pověření

Přístup k vašim osobním údajům omezujeme pouze na ty zaměstnance a dodavatele skupiny Volvo Cars, kteří tyto informace potřebují pro účely jejich zpracování naším jménem a kteří jsou smluvně zavázáni zachovávat bezpečnost a důvěrnost vašich osobní údajů. Naším cílem je volit v oblasti služeb zpracování údajů takové možnosti, které nabízejí nejlepší ochranu integrity vašich osobních údajů vůči jakékoli třetí straně. Některé činnosti související se zpracováváním údajů mohou být prováděny mimo EHP na specifickém právním základě dle požadavků příslušných národních zákonů.

Marketing

Vaše osobní údaje neprodáme ani neposkytneme výměnou žádné třetí straně, pokud k tomu nebudeme mít váš souhlas. Vaše osobní údaje nebudeme sdílet se třetími stranami pro jejich marketingové účely, pokud jsme pro tyto účely neobdrželi váš souhlas. V případě, že jste nám takový souhlas poskytli, ale později již nebudete chtít marketingové materiály od třetí strany dostávat, obraťte se prosím přímo na příslušnou třetí stranu. Je možné, že od nás budete dostávat informace o nových produktech, službách, akcích a podobných marketingových aktivitách. Přejete-li se odhlásit od určitého e-mailového bulletinu nebo podobného druhu komunikace, postupujte prosím podle pokynů sdělených v rámci příslušné komunikace. K odmítnutí určitých druhů komunikace ze strany skupiny Volvo Cars můžete použít také svůj účet na zákaznickém portálu Volvo Cars nebo v rámci podobné služby nabízené na vašem konkrétním trhu, kde můžete dříve nastavené předvolby rovněž změnit.

Webové stránky a soubory cookies

Obecně můžete navštěvovat webové stránky skupiny Volvo Cars, aniž byste museli uvádět vaši totožnost či jakékoli jiné informace o sobě. Abychom vám však mohli poskytovat určité služby či nabídky, budeme od vás potřebovat, abyste zaregistrovali určité osobní údaje, jako je vaše jméno a e-mailová adresa. I před touto registrací můžeme (prostřednictvím cookies) shromažďovat anonymní informace ohledně používání našich webových stránek z vaší strany. Tyto informace nám umožní zlepšovat kvalitu našich webových stránek či naše marketingové služby. Každá webová stránka skupiny Volvo Cars, která je k dispozici našim zákazníkům, obsahuje informace o tom, jak využíváme cookies. V některých zemích je dostupný také online postup umožňující soubory cookies přijmout nebo odmítnout. Další informace týkající se našeho používání souborů cookies jsou uvedeny na webových stránkách www.volvocars.com/cz/paticka/cookies.

Změny

Skupina Volvo Cars si vyhrazuje právo tyto zásady průběžně upravovat. Datum poslední úpravy je uvedeno na konci tohoto dokumentu.

Kontaktní údaje

Za účelem uplatnění vašeho práva na informace nebo přístup k vašim osobním údajům použijte prosím následující kontaktní údaje: Volvo Car Corporation, k rukám: Data Protection Officer (pověřenec pro ochranu osobních údajů), SE-405 31 Gothenburg, Švédsko.

Verze

Tyto zásady byly uveřejněny dne 21/03/2017.